Informace o zpracování osobních údajů

V kontextu obchodního vztahu s naší společnosti dochází ke zpracování osobních údajů zákazníků, klientů a jiných současných či potenciálních obchodních partnerů.

Pokud si přejete získat podrobnější informace nebo pokud máte jakékoli dotazy, připomínky či obavy ohledně našich postupů v oblasti ochrany Vašich osobních údajů, obraťte se prosím na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kdo je správcem osobních údajů (totožnost a kontaktní údaje správce a pověřence pro ochranu osobních údajů)?

Správcem osobních údajů je společnost Axians Czech Republic s.r.o., se sídlem V parku 2316/12, 148 00 Praha 4, IČO 44846029. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Ing. Jitka Krejčová, e-mail GDPR@axians.cz.

Jaké jsou kategorie subjektů údajů a jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme osobní údaje osob pověřených smluvním partnerem k určitým jednáním v rámci smluvních vztahů. Kategoriemi subjektů údajů jsou naši zákazníci, dodavatelé, další smluvní partneři a návštěvníci poboček V Parku a U Stavoservisu.

Zpracovávané osobní údaje jsou:

 • identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, funkce, název společnosti, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, IČO
 • elektronické kontaktní údaje: e-mailová adresa, (mobilní) telefonní číslo
 • ostatní: obrazový kamerový záznam

Jak získáváme osobní údaje?

Osobní údaje získáváme od obchodních partnerů při předsmluvních aktivitách, během uzavírání smluv a při plnění smluv. V některých případech mohou být zpracovávány i údaje z veřejně přístupných registrů (např. veřejné rejstříky právnických a fyzických osob, živnostenský rejstřík, webové stránky atd.). Na základě Vašeho souhlasu můžeme získávat osobní údaje přímo od Vás. Kamerový záznam je pořizován v prostorech naší společnosti (přesný popis umístění kamer Vám poskytneme na vyžádání).

Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje, na základě jakého právního titulu a po jakou dobu?

Vaše osobní údaje zpracováváme pro tyto účely:

 • Jednání o uzavření a plnění smluv, tedy zejména dodání zboží a služeb, na základě právního titulu splnění smlouvy, a to po dobu trvání smluvního vztahu nebo po dobu trvání záručních, reklamačních a jiných lhůt;
 • splnění právních povinností, které se vztahují na nás jako správce osobních údajů a které vyplývají z daňových předpisů a předpisů upravujících vedení účetnictví, na základě právního titulu splnění právních povinností, a to po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho skončení po dobu stanovenou právními předpisy;
 • podpora prodeje produktů a/nebo služeb (marketingové účely), na základě Vámi uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů na základě právního titulu souhlasu a po dobu uvedenou v souhlasu se zpracováním osobních údajů,
 • ochrana majetku před poškozením a krádeží a prevence nežádoucích činností, kamerový záznam je pořizován nepřetržitě a je zpracováván na základě oprávněného zájmu správce, a to po dobu maximálně 30 dní od pořízení, po uplynutí této doby je záznam mazán.

Jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje a jak jsou zabezpečeny?

Při zpracování Vašich osobních údajů máme zavedeny postupy a mechanismy k jejich zabezpečení a ochraně, zejména:

 • Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně stanovený a výše uvedený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování;
 • po uplynutí doby uchovávání jsou osobní údaje vymazány;
 • ze strany správce nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR;
 • Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů, a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, což také dokazuje platná certifikace mezinárodní normou ISO/IEC 27001 Systém řízení informační bezpečnosti;
 • v naší společnosti dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem identifikovaným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s Vašimi osobními údaji tak činí pouze v souladu s účelem zpracování a mají povinnost dodržovat mlčenlivost.

Kdo je příjemcem osobních údajů?

Osobní údaje zpracovávané při předsmluvních jednáních nebo pro plnění smlouvy můžeme předat našim obchodním partnerům (v pozici zpracovatelů) zúčastněným na daném obchodním případě.

Osobní údaje můžeme předat našim profesionálním poradcům nebo auditorům. Osobní údaje zpracovávané pro marketingové účely můžeme předat třetím stranám, které pro nás zajišťují distribuci marketingových materiálů a přípravu marketingových akcí.

Záznam z kamerového systému není za běžné situace předáván žádné z třetích stran. Výjimkou jsou situace, kdy dojde k podezření z trestného činu, pak může být předán orgánům činným v trestním řízení, pojišťovnám, soudu nebo jiným orgánům státní správy či samosprávy projednávající přestupky.

Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, stejně jako právo na přenositelnost údajů.

Máte právo odvolat kdykoli souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám poskytl/a.

Máte právo podat proti našemu jednání stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

V případě uplatnění jakéhokoliv výše uvedeného práva Vás bez zbytečného odkladu (nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti) písemně informujeme o způsobu vyřízení Vaší žádosti. V odůvodněných případech je možné prodloužení této lhůty až o další 2 měsíce. V případě tohoto prodloužení Vás budeme do jednoho měsíce od obdržení žádosti informovat, a to i o důvodech pro tento odklad.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Kromě výše uvedených práv máte také právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Námitku je možné vznést tehdy, když je právním základem zpracování osobních údajů náš oprávněný zájem.

Pokud vznesete proti zpracování námitku, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, a to do té doby, dokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.