Vítejte na našich webových stránkách a děkujeme vám za váš zájem o naši společnost. Ochranu vašich údajů bereme velmi vážně. Používání našich webových stránek je obecně možné bez zpracování vašich osobních údajů. Pokud si však subjekt údajů přeje využít speciální služby naší společnosti prostřednictvím našeho webu, může být vyžadováno zpracování osobních údajů. Pokud je zpracování osobních údajů požadováno a pro takové zpracování neexistuje jiný právní základ, vyžádáme si souhlas subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů, jako je např. jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, probíhá vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále také jen „GDPR“) a konkrétními vnitrostátními právními předpisy o ochraně osobních údajů. Prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů by naše společnost chtěla informovat širokou veřejnost o druhu, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Tato politika ochrany údajů dále informuje subjekty údajů o jejich právech.

Jako správce společnost Axians ICT CZ, s.r.o. implementovala řadu technických a organizačních opatření k zajištění co nejkomplexnější ochrany osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této webové stránky. Přesto má přenos dat přes internet slabiny zabezpečení, takže nelze zaručit absolutní ochranu. Z tohoto důvodu mají všechny subjekty údajů svobodu sdělit nám osobní údaje pomocí alternativních metod, např. telefonem.

1. Definice

Zásady ochrany údajů Axians ICT CZ, s.r.o. vycházejí z definic používaných evropskými legislativními orgány pro obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR). Naše zásady ochrany údajů mají být snadno čitelné a srozumitelné pro širokou veřejnost a pro návštěvníky webových stránek. Abychom zajistili, že tomu tak je, chtěli bychom nejprve objasnit použité pojmy.

V této politice ochrany osobních údajů používáme následující pojmy:

a) Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby („subjektu údajů“). Identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor, nebo na jeden nebo více faktorů specifických pro fyzikální, fyziologickou, genetickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby;

b) Subjekt údajů

Subjektem údajů je jakákoli identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává správce odpovědný za zpracování.

c) Zpracování

Zpracováním se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí s osobními údaji nebo se soubory osobních údajů, ať už automatizovanými prostředky, či nikoli, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizace, strukturování, ukládání, přizpůsobení nebo změna, vyhledávání, nahlédnutí, použití, zveřejnění přenosem, šířením nebo jiným zpřístupněním, seřazení nebo zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;

d) Omezení zpracování

Omezením zpracování se rozumí označení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování;

e) Pseudonymizace

Pseudonymizací se rozumí zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nelze připsat konkrétnímu subjektu údajů bez použití dalších informací, pokud jsou tyto další informace uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením k zajištění, že osobní údaje nejsou přičítány identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

f) Správce

Správcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný orgán, který sám nebo společně s ostatními určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Pokud jsou účely a prostředky takového zpracování stanoveny právními předpisy Unie nebo členského státu, může být správce nebo konkrétní kritéria pro jeho jmenování stanovena právními předpisy Unie nebo členského státu.

g) Zpracovatel

Zpracovatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce;

h) Příjemce

Příjemcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už jde o třetí stranu či nikoli. Orgány veřejné moci, které mohou přijímat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem Unie nebo členského státu, se však za příjemce nepovažují.

j) Třetí strana

Třetí stranou se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jenž je oprávněna ke zpracování osobních údajů.

k) Souhlas

Souhlasem subjektu údajů se rozumí jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

2. Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalších právních předpisů o ochraně osobních údajů je:

Axians ICT CZ, s.r.o., IČO: 24236594, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 129249 (dále také jen „společnost“ nebo „správce“).

Lazaretní 925/9,
Zábrdovice, 615 00 Brno

E-mail: info@axians.cz

Axians ICT CZ je ICT brand společnosti VINCI Energies.

3. Účel zpracování a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce může zpracovávat Vaše osobní údaje v souvislosti s používáním a návštěvou našich webových stránek, a to zejména pro následující účely:

Kontaktní formulář na webových stránkách

Naše webové stránky obsahují informace umožňující rychlý elektronický kontakt s naší společností a přímou komunikaci s námi, která zahrnuje také elektronickou poštu nebo e-mailovou adresu. Pokud subjekt údajů naváže kontakt se správcem e-mailem nebo pomocí kontaktního formuláře, osobní údaje poskytnuté subjektem údajů se automaticky uloží. Osobní údaje poskytnuté dobrovolně správci subjektem údajů jsou zpracovávány pro účely navázání kontaktu se subjektem údajů, který subjekt údajů sám inicioval (zodpovězení jeho dotazu, vyřízení jeho žádosti, domluva postupu a procesu uzavření případné smlouvy se subjektem údajů atd.). Zpracovávány jsou zejména subjektem údajů sdělené identifikační a kontaktní údaje, a dále další osobní údaje, které jsou nezbytné pro zodpovězení konkrétního dotazu, vyřízení žádosti atd.

Marketingové aktivity správce

Vaše osobní údaje zpracovává správce rovněž pro účely marketingových aktivit společnosti. Těmi jsou například zasílání newsletterů, pořádání webinářů či poskytování odborné dokumentace. Kromě zajímavých a aktuálních informací týkajících se vybrané odborné problematiky, odborných článků, případových studií atd. budeme touto formou i prezentovat naši společnost a její produkty, nabízet Vám naše řešení a služby, zasílat pozvánky a další obchodní sdělení a v této souvislosti Vás kontaktovat.

Zpracovávat osobní údaje pro tyto marketingové aktivity můžeme pouze tehdy, pokud nám k tomu udělíte Váš souhlas. Konkrétní informace o tomto zpracování jsou uvedeny rovněž v samotném textu souhlasu, jehož znění je k dispozici na našich webových stránkách (odkaz na text souhlasu je umístěn u kolonky sloužící k zaškrtnutí/udělení Vašeho souhlasu pro tyto účely). V textu souhlasu je rovněž uveden výčet zpracovávaných osobních údajů v této souvislosti.

Spracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání, a to pro potřeby výběrového řízení, které je realizováno za účelem vzniku pracovněprávního vztahu mezi vybraným uchazečem o zaměstnání a správcem. Zpracování může probíhat také elektronicky. To platí zejména v případě, kdy uchazeč o zaměstnání pro potřeby výběrového řízení zasílá dokumenty obsahující osobní údaje (životopis) správci elektronicky, například e-mailem nebo pomocí online formuláře na webových stránkách. O uchazeči o zaměstnání jsou zpracovávány zejména následující osobní údaje: jméno a příjmení, bydliště, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo, dosažené vzdělání a pracovní zkušenosti (kvalifikace, praxe) atd. a veškeré další osobní údaje, které uchazeč o zaměstnání sdělil správci zejména v zaslaném životopise.

V případě, že uchazeč nebude vybrán k uzavření pracovněprávního vztahu se správcem, má možnost dobrovolně udělit souhlas správci se zpracováním osobních údajů pro potřeby případného budoucího výběrového řízení.

Zpracování v souvislosti s návštěvou našich webových stránek a vašimi aktivitami na našem webu

Na našich webových stránkách používáme tzv. cookies. Přejít na informace o cookies. Zpracováváme informace o aktivitách na našich stránkách. K tomuto účelu jsou využívány také programy Salesforce, Pardot.

Níže naleznete odkazy na zásady ochrany osobních údajů těchto aplikací:

4. Právní základ zpracování

Když naše společnost získá souhlas se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účel, je naše zpracování založeno na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (to zejména v případě udělení souhlasu ze strany uchazeče o zaměstnání se zpracováním jeho osobních údajů pro potřeby případného budoucího výběrového řízení a dále v případě souhlasů udělených v souvislosti s marketingovými aktivitami naší společnosti).

Je-li zpracování osobních údajů nezbytné pro provedení opatření před uzavření smlouvy (např. proces výběrového řízení v případě uchazečů o zaměstnání, sdělení nezbytných informací a pokynů před samotným uzavřením smlouvy a zajištění veškerých činností, které předcházejí uzavření smlouvy v případě uživatelů, kteří nás kontaktovali prostřednictvím formuláře na webových stránkách atd.), probíhá zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Pokud naše společnost podléhá zákonné povinnosti vyžadující zpracování osobních údajů (jako je daňová povinnost), je zpracování založeno na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Zpracování osobních údajů je rovněž založeno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Toto je právní základ pro zpracování, pokud je zpracování nezbytné pro sledování oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany a tyto převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů. Takovým oprávněným zájmem je např. komunikace s návštěvníky webových stránek, kteří nás kontaktovali prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách. Dále ochrana práv správce (obhajoba našich právních nároků), zejména při obraně proti Vámi uplatněným právním nárokům vůči správci či případně pro možnost uplatnění potenciálních právních nároků ze strany správce vůči Vám.

5. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje může správce také předávat dalším subjektům, a to:

  • dodavatelům externích služeb pro správce, např. účetních, auditorských, poradenských a právních služeb, dále IT služeb a služeb souvisejících se správou sítí a databází, dále služeb spojených s doručováním písemností a balíků,
  • marketingovým agenturám, které správci pomáhají s marketingovými kampaněmi a dalšími marketingovými aktivitami,
  • výhradně pro vlastní interní účely společnostem spřízněným se správcem
  • subjektům, kterým je správce povinen poskytovat údaje na základě právních předpisů (orgány veřejné moci, apod.).

Osobní údaje mohou být předávány do třetích zemí. V takovém případě správce zajistí, aby osobní údaje byly předávány pouze za splnění zvláštních podmínek dle čl. 44 a násl. GDPR.

6. Práva subjektů údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte zejména následující práva:

a) Právo získat od správce potvrzení, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, má subjekt údajů právo získat k osobním údajům přístup (blíže viz čl. 15 GDPR).

b) Právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, případně s přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (blíže viz čl. 16 GDPR).

c) Právo, aby správce vymazal osobní údaje, pokud je naplněn některý z důvodů uvedených v čl. 17 GDPR, např. pokud již osobní údaje nejsou dále potřebné pro účel zpracování, subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování atd.

d) Právo, aby správce omezil zpracování, a to v případech uvedených v čl. 18 GDPR, např. pokud subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu nezbytnou k ověření přesnosti osobních údajů, pokud správcejiž osobní údaje dále nepotřebuje pro účel zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, či subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů.

e) Právo na přenositelnost osobních údajů za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR.

f) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, a to za podmínek uvedených v čl. 21 GDPR, tedy především ve vztahu k údajům, které jsou zpracovávány na základě a pro účely oprávněného zájmu společnosti.

g) Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, ve smyslu čl. 22 GDPR.

h) Ve vztahu k osobním údajům zpracovávaným na základě Vašeho souhlasu máte právo kdykoli odvolat souhlas. Souhlas můžete odvolat prostřednictvím emailové zprávy zaslané na výše uvedenou emailovou adresu správce (viz čl. 2 Totožnost a kontaktní údaje správce). V případě, že byl udělen souhlas pro marketingové účely, lze odvolat souhlas i „odhlášením“ přímo prostřednictvím emailové zprávy, kterou Vám bylo/bude zasláno obchodní sdělení. Odvolat souhlas lze i jiným prokazatelným způsobem, např. doručením písemného odvolání souhlasu na adresu sídla správce (rovněž viz čl. 2 Totožnost a kontaktní údaje správce). Odvoláním souhlasu subjektem údajů není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

i) Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracování osobních údajů je v rozporu s právními předpisy. Příslušným dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší informace viz https://www.uoou.cz/

7. Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovávány

Správce zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu zpracování nebo v rozsahu, v jakém to vyžaduje evropská legislativa (GDPR) a případně další právní předpisy.

Veškeré osobní údaje nezbytné pro plnění povinností správce budou zpracovávány po dobu, která vyplývá z jednotlivých právních předpisů či která je nezbytná pro plnění povinností stanovených právními předpisy.

Osobní údaje zpracovávané za účelem ochrany práv správce budou zpracovávány po dobu trvání nejdelší možné promlčecí lhůty týkající se veškerých nároků, které by mohly být vůči správci či správcem uplatněny (pokud není stanoveno jinak).

Doba zpracování – Kontaktní formulář na webových stránkách

Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s kontaktním formulářem na webových stránkách budou zpracovávány po celou dobu komunikace mezi správcem a návštěvníkem internetových stránek, který tuto komunikaci inicioval, a dále po dobu 6 měsíců ode dne, kdy mezi správcem a takovým návštěvníkem internetových stránek proběhne poslední takový kontakt.

Doba zpracování – Marketingové aktivity správce

Osobní údaje zpracovávané za účelem marketingových aktivit správce budou zpracovávány do té doby, než z Vaší strany dojde k odvolání souhlasu s jejich zpracováním pro tyto účely.

Doba zpracování – Uchazeči o zaměstnání

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání budou zpracovávány po celou dobu trvání výběrového řízení, tedy až do okamžiku, kdy konkrétnímu uchazeči o zaměstnání bude sdělen výsledek výběrového řízení.

V případě, že uchazeč nebude vybrán k uzavření pracovněprávního vztahu se správcem, budou jeho osobní údaje z důvodu oprávněného zájmu správce (zejména za účelem ochrany práv správce, zejména při obraně proti Vámi uplatněným právním nárokům vůči správci či případně pro možnost uplatnění potenciálních právních nároků ze strany správce vůči Vám, případně z důvodu smluvního závazku vůči personálním agenturám jednajícím pro správce) dále zpracovávány po dobu 6 měsíců ode dne ukončení výběrového řízení (sdělení výsledku výběrového řízení uchazeči) a případně dále po celou dobu trvání souvisejícího soudního či jiného řízení.

Pokud však neúspěšný uchazeč dobrovolně udělil souhlas správci se zpracováním osobních údajů pro potřeby případného budoucího výběrového řízení, budou jeho osobní údaje zpracovávány po dobu 2 let ode dne ukončení výběrového řízení (sdělení výsledku výběrového řízení uchazeči) případně do doby odvolání souhlasu, podle toho, která skutečnost nastane dříve. Po uplynutí této doby dojde k automatickému smazání osobních údajů.

V případě, že uchazeč bude vybrán k uzavření pracovněprávního vztahu se správcem, budou osobní údaje dále zpracovávány pro potřeby uzavření pracovní smlouvy (případně některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr) a jejího plnění a správce bude jeho osobní údaje nadále zpracovávat jako osobní údaje svého zaměstnance. O rozsahu, účelu, důvodech a době tohoto zpracování osobních údajů (a o dalších povinně sdělovaných informací) bude takový vybraný uchazeč (zaměstnanec) správcem informován následně prostřednictvím samostatného dokumentu. Pokud z jakéhokoli důvodu nedojde k uzavření pracovní smlouvy (případně některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr) mezi vybraným uchazečem a správcem, budou osobní údaje takového uchazeče zejména z důvodu výše uvedeného oprávněného zájmu správce zpracovávány po dobu 6 měsíců ode dne ukončení výběrového řízení (resp. ukončení jednání o uzavření pracovní smlouvy/dohody) a případně dále po celou dobu trvání souvisejícího soudního či jiného řízení.

Jakmile pomine účel zpracování či správce již nebude disponovat žádným právním důvodem zpracování osobních údajů, správce osobní údaje vymaže.

8. Požadavek poskytnutí osobních údajů

Tímto vás upozorňujeme, že v některých případech můžete být ze zákona povinni poskytnout osobní údaje (pokud by to bylo vyžadováno právními předpisy, např. právními předpisy upravujícími problematiku daní a účetnictví). V některých případech je poskytování osobních údajů smluvním požadavkem. V některých případech může být nutné, aby nám subjekt údajů poskytl osobní údaje – které pak musíme zpracovat – ještě než může dojít k uzavření smlouvy a to právě za účelem uzavření smlouvy mezi Vámi a naší společností. Neposkytnutí osobních údajů by znamenalo, že by smlouva se subjektem údajů nevznikla. Před poskytnutím osobních údajů se subjekt údajů může obrátit na nás jako správce a požádat o vysvětlení, zda je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou nebo před uzavřením smlouvy; zda existuje povinnost poskytnout osobní údaje a jaké by byly možné důsledky neposkytnutí těchto osobních údajů.

9. Existence automatizovaného rozhodování

Společnost Axians rozhoduje i na základě automatizovaného zpracování o věcech, které mohou mít důsledky na uživatele. Jedná se o rozhodnutí přijatá počítačovými programy nebo systémy bez zapojení osoby (například zaměstnance společnosti Axians). Axians používá následující počítačové programy nebo systémy:

Název systému:

Salesforce, Pardot

Níže naleznete odkazy na zásady ochrany osobních údajů těchto aplikací:

Vysvětlení:

Tyto systémy používáme na našich webových stránkách k tomu, abychom vám automaticky zasílali soubory ke stažení, blogy, newsletter a další náš obsah e-mailem, pokud projevíte zájem o naše řešení a služby a vyplníte formulář. Tento systém také používáme k registraci na události společnosti Axians a jejích partnerů. Základní logika tohoto systému vás může automaticky informovat o souvisejících řešeních nebo službách v reakci na váš zájem o konkrétní řešení nebo službu nebo vyplněním formuláře.