Image

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů uchazeče o zaměstnání pro účely případných budoucích výběrových řízení

Já, jako uchazeč o zaměstnání ve společnosti Axians redtoo s.r.o., IČO: 24236594, se sídlem Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 200961 (dále jen „Společnost“), tímto

  • ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „GDPR“),

uděluji Společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů vztahujících se k mé osobě (v rozsahu jméno a příjmení, bydliště, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo, dosažené vzdělání a pracovní zkušenosti (kvalifikace, praxe) a v rozsahu dalších osobních údajů, které jsem o sobě sdělil zejména v zaslaném životopise), a to pro účely uchování těchto osobních údajů a jejich následného dalšího použití a zpracování pro potřeby případných budoucích výběrových řízeních, pokud bych v tomto aktuálním právě probíhajícím výběrovém řízení neuspěl a nebyl vybrán k uzavření pracovněprávního vztahu se Společností.

Tento souhlas uděluji na dobu 2 let ode dne ukončení tohoto aktuálně probíhajícího výběrového řízení (sdělení výsledku tohoto aktuálního právě probíhajícího výběrového řízení).

V této souvislosti beru na vědomí, že udělení tohoto souhlasu je zcela dobrovolné a mám právo tento svůj souhlas kdykoliv a bez jakékoli sankce odvolat, a to (i) odesláním emailové zprávy na adresu infoprague.vecred@axians.com či (ii) doručením písemného odvolání souhlasu na adresu sídla Společnosti (Na Strži 2097/63, 140 00 Praha 4). Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

Dále beru na vědomí, že další informace o zpracování osobních údajů, době zpracování, mých právech s tímto souvisejících atd. jsou uvedeny zde.