Poskytovatelem (provozovatelem) těchto webových stránek je společnost:

AXIANS ICT CZ, s.r.o.,
IČO 24236594,
se sídlem Lazaretní 925/9, Zábrdovice, 615 00 Brno,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 200961,
DIČ CZ24236594

(dále jen „
Axians ICT CZ“).

Axians redtoo je brand společnosti VINCI Energies. Držitelem práv k webu «www.axians.cz» je společnost VINCI Energies. 

Protože právní upozornění lze kdykoli změnit, bez předchozího upozornění, doporučujeme vám je pravidelně číst. Poslední aktualizace: 2022 duben.

Hosting stránek:

Microsoft Ireland Operations Limited
One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521
Reception: +353 (1) 2953826

Fotografie použité na webu:

kredit: unsplash / adobe stock / pixabay / pexels
Fotografie použité na tomto webu jsou nesmluvní.

Koncept, design a programování:

SEENK
https://seenk.com/en/

Tequila Rapido
https://tequilarapido.com/

Veškerý obsah na webu společnosti Axians ICT CZ byl pečlivě zkontrolován. Společnost Axians ICT CZ se snaží zajistit, aby obsah na jejích webových stránkách byl aktuální a správný. Nelze však poskytnout žádnou záruku za úplnost, správnost, aktuálnost a stálou dostupnost webových stránek. 

Jakýkoliv obsah na webových stránkách společnosti Axians ICT CZ lze brát pouze jako informativní a nikoliv jako radu či poskytování poradenství. Společnost Axians ICT CZ neodpovídá za škodu (újmu) způsobenou takovou radou nebo následováním doporučení. Tím však není dotčena smluvní odpovědnost nebo povinnosti/odpovědnost vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

Společnost Axians ICT CZ nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah a dostupnost webových stránek třetích stran, na které lze dosáhnout prostřednictvím externích odkazů. Společnost Axians ICT CZ se výslovně distancuje od veškerého obsahu, který může být v rozporu s předpisy trestního práva, občanského zákoníku či dalšími právními předpisy, nebo který je v rozporu se zásadami slušnosti. 

Práva k obsahu webových stránek 

Duševní vlastnictví 

Držitelem (vykonavatelem) veškerých práv duševního vlastnictví (zejména autorských majetkových práv) k tomuto webu a jeho obsahu je společnost VINCI Energies Jakékoli užití či částečná nebo úplná reprodukce tohoto webu nebo jeho obsahu je tedy přísně zakázána bez písemného souhlasu společnosti VINCI Energies či udělení licence ze strany této společnosti. 

Značky, patenty, loga a další charakteristické znaky, které se objevují na tomto webu, jsou majetkem (resp. v držení) společnosti VINCI Energies nebo podléhají speciální uživatelské licenci udělené VINCI Energies. Z tohoto důvodu nelze udělit žádná práva ani licence bez písemného souhlasu společnosti VINCI Energies nebo třetí strany vlastnící (držící) tato práva. 

S výjimkou užívání webových stránek na běžné uživatelské úrovni není návštěvník webových stránek oprávněn jakkoli jinak zasahovat do prostředí webových stránek a souvisejících systémů, technologie či aplikací, tyto měnit, přizpůsobovat, upravovat či jakýmkoli jiným způsobem do nich zasahovat. 

Copyright © Axians ICT CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena! 

Zřeknutí se odpovědnosti 

Uživatelé tohoto webu jsou povinni seznámit se s podmínkami jeho používání a těmito se řídit. 

Společnost VINCI Energies nenese odpovědnost za žádné přímé ani nepřímé škody či újmy vyplývající z přístupu nebo používání tohoto webu a / nebo jeho obsahu, včetně nefunkčnosti či nepřístupnosti webu, ztráty dat, poškození, zničení a virů, které by mohly ovlivnit počítačové vybavení uživatele.  

Společnost VINCI Energies vynaložila veškerou přiměřenou péči a dovednosti k zajištění spolehlivého obsahu na tomto webu, ale neposkytuje žádnou záruku, že tento obsah neobsahuje nepřesnosti nebo opomenutí. Společnost VINCI Energies proto nemůže přijmout odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí nebo za nedostupnost informací nebo služeb. Uživatelé tedy berou na vědomí, že veškeré informace získané z webu nebo jeho prostřednictvím používají na vlastní odpovědnost a riziko. 

VINCI Energies si vyhrazuje právo vylepšit a / nebo změnit obsah svých stránek kdykoli a bez předchozího upozornění.  

Odkazy na jiné webové stránky 

Tato stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky nebo internetové zdroje. Pokud společnost VINCI Energies nemůže tyto externí weby a zdroje ovládat, není odpovědná za umožnění přístupu uživatelů k těmto externím webům a zdrojům. Společnost VINCI Energies proto nenese odpovědnost za obsah, reklamu, produkty, služby nebo jakýkoli jiný materiál dostupný na nebo z těchto externích stránek nebo zdrojů. Tyto odkazy jsou nabízeny jako služba uživatelům stránek Axians. Rozhodnutí o aktivaci odkazů závisí výhradně na uživatelích stránek. 

Připomínáme vám, že na nepřidružené webové stránky se vztahují jejich vlastní podmínky používání.